Menu

Social Media

Fb Ig
algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden

Lees aandachtig onze voorwaarden bij het instappen van onze therapie sessies en bemiddelingen.


#


#

Algemene voorwaarden voor therapie en bemiddeling #

Elke persoon die een samenwerking met Careto aangaat, wordt verondersteld onderstaande algemene voorwaarden te hebben gelezen en goedgekeurd.

Afspraken kunnen, ten laatste 48 uur op voorhand geannuleerd worden, dit per mail, sms of telefonisch. Indien een afspraak te laat of niet wordt afgezegd, moet de volledige sessie worden vergoed, uitgezonderd bij ziekte van de cliënt, dit geattesteerd met een doktersattest.

Careto waargenomen het recht om een​geplande afspraak te annuleren van te verzetten, dit in geval van ziekte van van overmacht van de therapeut of bemiddelaar. De cliënt heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding en moet de geplande sessie niet betalen.

Indien een cliënt te laat komt op de gemaakte afspraak, gaat de sessie in vanaf het uur van de gemaakte afspraak.

Verdere algemene voorwaarden specifiek verbonden aan bemiddeling

 • De familiale bemiddelaars die verbonden zijn aan Careto dragen de titel Erkend Familiaal Bemiddelaar’. Deze titel wordt om de 2 jaar verlengd en afgeleverd door de Federale Bemiddelingscommissie.
 • Na een eerste bemiddelingsgesprek wordt het bemiddelingsprotocol bezorgd aan cliënten, dit persoonlijk op papier of per mail. Het bemiddelingsprotocol omvat de afspraken tussen cliënt en bemiddelaar rond de werkwijze van bemiddeling en het tariefplan. Tijdens het tweede bemiddelingsgesprek, dit na het stellen van eventuele vragen, wordt het bemiddelingsprotocol door cliënten en bemiddelaar getekend. Dit omvat dan ook de start van de bemiddelingsprocedure.
 • Tijdens de bemiddelingsprocedure nemen cliënten en bemiddelaar een inspectiesverbintenis op zich, heeft de bemiddelaar geen resultaatsverplichting. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen bemiddelingstraject en cliënten bepalen zelf hoeveel afspraken zij wensen en hoe vlug zij tot een schriftelijke overeenkomst wensen te komen.
 • Afspraken kunnen worden uitgeschreven in een overeenkomst. Vooraleer de bemiddelaar overgaat tot het uitschrijven van de overeenkomst (en), moeten deze, tien laatste, 3 werkdagen, voor het uitvoeren van de volgende afspraak, op de rekening van careto aanwezig zijn. Indien de betaling niet tijdig werd doorgevoerd, kan er geen overeenkomst worden geaccepteerd tijdens de volgende bemiddelingsgesprek. Indien het bemiddelingsgesprek niet binnen de 48u werd geannuleerd, moet dit gesprek volledig worden vergoed.
 • Careto verbindt er zich toe alle bemiddelingsdossiers met zorgvuldigheid en beroepsernst te behandelen. Alles wat tijdens de bemiddeling wordt besproken, blijft vertrouwelijk. De bemiddelaar is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van de gemaakte afspraken in de bemiddelingsgesprekken en overeenkomsten.
 • De persoons- en andere gegevens verkregen in het kader van de familiale bemiddeling worden door Careto vervaardigd verzameld en bewaard volgens de bepalingen van de wet van 8 december 1992 nl. bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten nadele van de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van 25 mei 2018.
 • De bemiddelaars zijn elk individueel verzekerd voor hun beroepsaansprakelijkheid.
 • Aan de hand van het bemiddelingsprotocol worden cliënten op de hoogte gesteld van hun specifiek bemiddelingstraject en de hieraan verbonden kosten. De betaling van een sessie dient onmiddellijk na het gesprek te gebeuren, dit via contante van mobiele betaling of dit via overschrijving, dit binnen de 14 dagen na het uitvoeren van de sessie.
 • Bij laattijdige betaling zal een eerste forfaitaire herinneringskost van 25 euro in rekening worden gebracht. Een tweede herinneringskost, dit na anderhalve maand na het verschijnen van de te betalen sessie, van 50 euro.
 • Afspraken kunnen worden uitgeschreven in een overeenkomst. Vooraleer de bemiddelaar overgaat tot het uitschrijven van de overeenkomst (en), moeten deze, tien laatste, 3 werkdagen, voor het uitvoeren van de volgende afspraak, op de rekening van careto aanwezig zijn. Indien de betaling niet tijdig werd doorgevoerd, kan er geen overeenkomst worden geaccepteerd tijdens de volgende bemiddelingsgesprek. Indien het bemiddelingsgesprek niet binnen de 48u werd geannuleerd, moet dit gesprek volledig worden vergoed.
 • In geval van niet-betaling van de kostenstaat van het niet nakomen van de afspraken in het bemiddelingsprotocol kan de bemiddelaar van Careto, de samenwerking met onmiddellijke ingang stopzetten. De bemiddelaar brengt de cliënten hiervan schriftelijk, dit per mail, per sms of per brief op de hoogte.
 • Bij wanbetaling zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ten laste van de cliënt, ook de kosten verbonden aan een incassobureau.
 • Een eventueel door de bemiddelaar toch te betalen schadevergoeding zal in geen geval meer bedragen dan het uit deze overeenkomst door de bemiddelaar ontvangen honorarium.
 • Op de website van de Federale Bemiddelingscommissie https://​www​.fbc​-cfm​.be vindt men de gedragscode van een familiaal bemiddelaar. Deze gedragscode vindt zijn basis in art. 1727 § 6 7 ° van het Ger. Wetboek. Misverstanden of tekortkomingen bespreken de bemiddelaars van Careto in hun hulpverlening graag met de cliënten, om aldaar ook tevens te kunnen zoeken naar oplossingen. De bemiddelaar is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt indien er sprake is van een bosje verwijtbare tekortkoming van de bemiddelaar. Indien Een cliënt Het daarna toch Nodig acht Een Klacht Tegen Een Erkend bemiddelaar te Willen indienen, Kan this aan de kant Van het klachtenformulier https: //www.fbc-cfm.be/nl/inho … .


Verdere algemene voorwaarden verbonden aan therapie


contact-careto-online-therapie-bemiddeling

Vertrek morgen zonder zorgen...

Wij luisteren graag